Yazı Çağrısı _ 79. & 80.

FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 79

FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 80

Yazı Teslim İçin Son Tarih: 30 Ekim 2024

İlk sayısı 1991 yılında basılan Felsefe Dünyası Dergisi, yılda iki kez (Haziran-Kasım) yayımlanan TR DİZİN ve Philosopher’s Index tarafından taranan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Kış 2024 sayısımız, Kant’ın Doğumunun 300. Yılı Anısına Analitik Felsefe ve Eleştirisi teması ile yayımlanacaktır.

Aşağıdaki konuları içeren çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır:

 • Analitik felsefenin kökenleri ve ortaya çıkışı
 • Dilin önceliği: Dil, varlık ve düşünce ilişkisi
 • Dilin doğası, düzenlenmesi ve iletilmesi
 • Anlam, özel adlar ve adlandırma sorunu
 • Tanımlama ve nesneler: Nesnellik sorunu
 • Gottlob Frege’de anlam-referans sorunu
 • Nesneler teorisi, varlık-dışı varlıklar ve soyut varlıklar
 • Analitik felsefeye eleştiriler: Quine, Kripke ve Lewis vd.
 • “Betimlemeler Kuramı” ve Kripke’nin eleştirileri
 • Mümkün dünyalar semantiği üzerine tartışmalar
 • A priori-a posteriori, zorunlu-olumsal, analitik-sentetik ayrımları ve eleştirileri
 • Analitik felsefede mantık ve matematiğin yeri
 • Terimler mantığı ile yüklem mantığı arasındaki farklılıklar
 • Analitik epistemoloji ve analitik zihin felsefesi
 • Analitik felsefede değer sorunu: Ahlak ve siyaset
 • Analitik felsefe ve ontoloji: Realizm ve nesnellik sorunu
 • Analitik din felsefesi: Dini epistemolojinin katkıları
 • Analitik felsefenin metafizik sorunlara tezahürleri
 • Analitik felsefe, bilim ve bilim eleştirisi
 • Metaetik tartışmaları: Moral gerçeklik ve anti-realizm
 • Russell ve Meinong tartışması: Neler vardır, nasıl vardır?
 • Post-analitik felsefe ve analitik felsefenin geleceği
 • Analitik felsefe tartışmalarının politik zemini
 • Akımlar: Mantıksal atomculuk, mantıkçı pozitivizm vd.
 • Analitik felsefe ile Kıta felsefesi arasındaki farklar
 • Türkiye’de analitik felsefe çalışmaları ve önemli isimler
 • Önemli isimler: Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Gottlob Frege, Willard Van Orman Quine, Saul Kripke, Alfred Jules Ayer, Rudolf Carnap, Alexius Meinong, Michael Dummett, Alvin Plantinga vd.
 • İngiltere’de Analitik Felsefe: C. D. Broad, L. Stebbing, Gilbert Ryle, A. J. Ayer, R. B. Braithwaite, Paul Grice, John Wisdom, R. M. Hare, J. L. Austin, P. F. Strawson, William Kneale, G. E. M. Anscombe, Peter Geach, Herbert Paul Grice vd.
 • Amerika’da Analitik Felsefe: Max Black, Ernest Nagel, C. L. Stevenson, Norman Malcolm, W. V. Quine, Wilfrid Sellars, Nelson Goodman, Hilary Putnam, Keith Sedgwick Donnellan, John Searle, David Lewis vd.

Editöre sorularınız için basdemir@ankara.edu.tr adresine;

Teknik sorularınız için ise ahiscan@ankara.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Yazıların Felsefe Dünyası yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Makaleler 8000 kelimeden (yaklaşık 20 sayfa) fazla olmamalıdır.