Türk Felsefe Derneği

Türk Felsefe Derneği, 9 Haziran 1987 tarihinde Felsefe Derneği adıyla kurulmuştur. 22.09.1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla adında Türk kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir. Bu karar Resmi Gazete’nin 21032 sayı ve 25 Ekim 1991 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dır, Şubesi Yoktur. Dernek, 31 kadın 201 erkek olmak üzere 232 aktif akademisyen üye ile Türkiye’de felsefe alanında faaliyet gösteren en büyük çatı sivil toplum kuruluşudur. Derneğin akademik yayıncılık kapsamında en önemli faaliyeti Felsefe Dünyası dergisidir. Dergi, 1990 yılından itibaren periyodik olarak yılda iki çıkmış olup ulusal ve uluslararası pek çok saygın indeks tarafından taranmaktadır.

Türk Felsefe Derneğinin amacı, Dernek tüzüğünde de belirtildiği üzere Türkiye’de entelektüel kültürün en önemli unsurlarından birisi olan felsefi düşüncenin gelişmesine, anlaşılmasına ve yaygınlaşmasına ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde faaliyet göstermek ve neşriyat yapmak; Türk felsefecileri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş belirli standartlar çerçevesinde; felsefe alanında faaliyet gösteren akademik eğitim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirme, akredite etme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak ve bunların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yürütmektir.

Türk Felsefe Derneği, bu amaçları gerçekleştirmek için – Tüzüğümüzde de belirtildiği üzere- aşağıdaki ça­lışmaları yapmaları yapmaktadır:

Felsefe alanında araştırmalar yapmak,

Yakın disiplin ve bilim dallarına ilişkin kurumlarla amaçlarının öngördüğü doğrultuda işbirliğinde bulunmak, kurs, seminer, konferans ve panel, kongre, sempozyum, açık oturum vb. etkinlikler düzenlemek,

Ülkemizde felsefî düşüncenin etkin ve yaygın bir kimlik kazanması amacıyla gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

Felsefe alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü eğitimin akreditasyon sürecine yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek ve esasları düzenlemek,

Eğitim-Öğretim Kurumlarında felsefe grubu derslerinin program ve materyallerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde etkin rol oynamak.